Please wait...

Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου

Καρπενήσι, 12/04/2017

Το Έργο

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση παρεμβάσεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό του Καρπενησίου και ειδικότερα πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων ΑΠΕ

 • Αυτόνομα συστήματα ΦΒ συνολικής ισχύος 205 kWp (280 Wp ανά πάνελ) με inverter και μπαταρίες στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό συνδυασμένο με σύστημα έξυπνου δικτύου που περιλαμβάνει SMART METER, Πίνακα Ισχύος, Σύστημα ελέγχου
 • Ηλιακό θερμικό σύστημα για ΖΝΧ στο 2ο Γυμνάσιο που περιλαμβάνει BOILER 500 lt + 4 Ηλιακοί συλλέκτες Χ.2.5 τμ
 • Συστήματα θέρμανσης χώρων στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό με λέβητες βιομάζας ονομαστικής ισχύος 1100kw ο καθένας
 • Συστήματα αυτοματισμών και έλεγχου των κτηρίων του 2ου Γυμνάσιου και του 3ου Δημοτικού, που περιλαμβάνει αισθητήρες, αυτοματισμούς ελέγχου και κεντρικό έλεγχο.
 • Ανακατασκευή των φωτιστικών σωμάτων με αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου 2x36W με LED 2x18W στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2.

Το σύστημα BMS θα καταγράφει τις μετρήσεις από το θερμιδομετρητή και τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δύο σχολείων. Οι μετρήσεις θα αποθηκεύονται τοπικά σε προσωπικό υπολογιστή, ο οποίος θα επικοινωνεί μέσω διαδικτύου με το ΒΜS.Κωδικός Έργου XM-EOX / GR-03 / 274
Πηγή Χρηματοδότησης XM-EOX 2009-2014
Συνολικός Προϋπολογισμός 933.810,25
Έναρξη Έργου 08-06-2016
Λήξη Έργου 30-04-2017

Υλοποιούμενες Παρεμβάσεις

Το έργο αφορά στην πλήρη ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του 2ου Γυμνάσιου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, συμβάλλοντας στην απεξάρτησή τους από τις συμβατικές μορφές ενέργειας.

Οι υλοποιούμενες παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα συνοψίζονται ως κάτωθι:

 • Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος στις στέγες των δύο σχολικών συγκροτημάτων με εφεδρική πηγή φόρτισης των μπαταριών, για τις περιόδους με εκτεταμένη έλλειψη ηλιοφάνειας.
 • Τοποθέτηση δύο Λεβήτων βιομάζας, που αντικατέστησαν τους υφιστάμενους λέβητες πετρελαίου.
 • Ανακατασκευή των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου με λαμπτήρες LED, με ταυτόχρονη τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης ώστε να επιτυγχάνεται επιπλέον οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου των συστημάτων των κτιρίων, μετρητικού εξοπλισμού ηλεκτρικών και θερμικών καταναλώσεων, αυτοματισμών και ειδικού λογισμικού, ώστε αφ’ ενός να ελέγχονται όλα τα παραπάνω συστήματα και αφ’ εταίρου να τηρούνται στατιστικά στοιχεία χρήσης, με στόχο μεγαλύτερη εξοικονόμηση χωρίς καμία επίπτωση στην λειτουργικότητα των χώρων, την άνεση των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού των σχολείων.

Στόχοι του έργου

Η πράξη αφορά στην εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), που υπακούουν πλήρως στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (αειφορίας), με σκοπό την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την εξοικείωση τόσο των κατοίκων με τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης όσο και των μαθητών με τις νέες «πράσινες» τεχνολογίες, που συμβάλλουν στη βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και ταυτόχρονα η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στα όρια της τοπικής κοινότητας. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου προγραμματισμού του Δήμου Καρπενησίου για την προώθηση και εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και της ποιότητας ζωής των πολιτών, με γνώμονα την αρχή της αειφορίας.

Ο Δήμος Καρπενησίου, τηρώντας την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την ενέργεια και το περιβάλλον, κάνει πράξη την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στην ορθή διαχείριση της ενέργειας, με εφαρμογή του στόχου του ευρωπαϊκού προγράμματος 20-20-20 στην τοπική κοινότητα. Η ουσιαστική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του Δήμου και η μετάβαση σε λειτουργίες χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων, επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω των ανωτέρω παρεμβάσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικά και περιβαλλοντικά Δήμου.

Αποτελέσματα και οφέλη του έργου

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος είναι πολλαπλά τόσο για την κοινότητα, όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Στο οικονομικό σκέλος προκύπτει όφελος από την εξοικονόμηση στα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με ταυτόχρονη μείωση στα έξοδα θέρμανσης. Επιπλέον, θα εξεταστεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάνελ κατά τους θερινούς μήνες, όπου τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά.

Με την ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται η προώθηση και συμβολή στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στο βασικό στόχο της θεματικής περιοχής ΑΠΕ, που είναι η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στη χρήση ενέργειας στη χώρα, προωθώντας μία οικονομία λιγότερο εξαρτημένη από τον άνθρακα, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή.

Παρακάτω παρατίθενται οι δείκτες με τις τιμές στόχου και αποτελεσμάτων του έργου.

Δείκτης Μονάδα μέτρησης Αποτέλεσμα Τιμή Στόχος Επίτευξη
1. Εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας Mwh/έτος 303.24 275,86 ΝΑΙ
1.1 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας Mwh/έτος 149.37 147,53 ΝΑΙ
1.2 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας Mwh/έτος 153.86 128,33 ΝΑΙ
2. Εκτιμώμενη μείωση/ αποφυγή εκπομπών CO2 tn/έτος 298.98 131,17 ΝΑΙ

Το σχολικό συγκρότημα θα αποτελέσει υπόδειγμα και καλή πρακτική, μέσω της υλοποίησης πιλοτικών εφαρμογών με επιδεικτικό χαρακτήρα, που στοχεύουν στην ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου με τεχνολογίες που σχετίζονται με τη προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, καθιστώντας άμεση την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες «πράσινες» τεχνολογίες.

Ο Δήμος, ως πρότυπος οικισμός πράσινης ανάπτυξης, θα αποτελέσει πόλο έλξης στον τομέα του τουρισμού, με αποτέλεσμα την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής και την αύξηση των εσόδων σε επίπεδο περιφέρειας, ενώ παράλληλα θα προσελκύσει νέες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, καθιστώντας την περιοχή πρότυπο τουριστικό προορισμό.

Το έργο ήδη έχει επιτύχει:

 • Ενεργειακή αυτονομία των κτηρίων με χρήση ΑΠΕ και μείωση του λειτουργικού κόστους τους με δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των εξοικονομούμενων πόρων.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων, λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους και συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου σε θέματα ΑΠΕ, μέσα από τα πρότυπα επιδεικτικά έργα και μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Πηγή χρηματοδότησης

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 887.029,58€, είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και της Θεματικής Περιοχής GR03 – ΑΠΕ.

Το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Ανακοινώσεις - Νέα

23/02/2017
Πινακίδα Έργου

Δείτε την Πινακίδα

23/03/2017
Αφίσα Έργου

Δείτε την Αφίσα

23/03/2017
Τρίπτυχο Έντυπο

Δείτε το Έντυπο

29/03/2017
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 1Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΣΕΛΙΔΟΥ 29/03/2017
Δείτε την καταχώρηση

29/03/2017
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 1Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΣΕΛΙΔΟΥ 29/03/2017
Δείτε την καταχώρηση

05/04/2017
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 2Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΣΕΛΙΔΟΥ 05/04/2017
Δείτε την καταχώρηση

05/04/2017
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 2Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΣΕΛΙΔΟΥ 05/04/2017
Δείτε την καταχώρηση

12/04/2017
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 1Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟΥ 12/04/2017
Δείτε την καταχώρηση

12/04/2017
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 1Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟΥ 12/04/2017
Δείτε την καταχώρηση

19/04/2017
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 2Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟΥ 19/04/2017
Δείτε την καταχώρηση

19/04/2017
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 2Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟΥ 19/04/2017
Δείτε την καταχώρηση

21/04/2017
Ραδιοφωνικό Σποτ

Ακούστε το ραδιοφωνικό σποτ Εδώ

21/04/2017
Έντυπο Α4 σε γραφή braille

Διαβάστε το κείμενο του εντύπου Εδώ

Τέλος, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31.12.2017 το Υποέργο 4, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και Δοτριών Χωρών του ΕΟΧ με σκοπό την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειρίας, τεχνολογίας, καινοτομίας και καλών πρακτικών σε θέματα τεχνολογιών ΑΠΕ.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν τα Υποέργα 2 και 3 της πράξης που αφορούν στην παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης και υπηρεσιών για την εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, πληροφόρηση και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της πράξης αντίστοιχα.

Το σύστημα BMS θα καταγράφει τις μετρήσεις από το θερμιδομετρητή και τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δύο σχολείων. Οι μετρήσεις θα αποθηκεύονται τοπικά σε προσωπικό υπολογιστή, ο οποίος θα επικοινωνεί μέσω διαδικτύου με το ΒΜS.

Πραγματοποιήθηκε στο τέλος η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία των μετρητικών συστημάτων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CΟ2.

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση παρεμβάσεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό του Καρπενησίου και ειδικότερα πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων ΑΠΕ (Υποέργο 1)

 • Αυτόνομα συστήματα ΦΒ συνολικής ισχύος 205 kWp (280 Wp ανά πάνελ) με inverter και μπαταρίες στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό συνδυασμένο με σύστημα έξυπνου δικτύου που περιλαμβάνει SMART METER, Πίνακα Ισχύος, Σύστημα ελέγχου
 • Ηλιακό θερμικό σύστημα για ΖΝΧ στο 2ο Γυμνάσιο που περιλαμβάνει BOILER 500 lt + 4 Ηλιακοί συλλέκτες Χ.2.5 τμ
 • Συστήματα θέρμανσης χώρων στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό με λέβητες βιομάζας ονομαστικής ισχύος 1100kw ο καθένας
 • Συστήματα αυτοματισμών και έλεγχου των κτηρίων του 2ου Γυμνάσιου και του 3ου Δημοτικού, που περιλαμβάνει αισθητήρες, αυτοματισμούς ελέγχου και κεντρικό έλεγχο.
 • Ανακατασκευή των φωτιστικών σωμάτων με αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου 2x36W με LED 2x18W στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό

Ψηφιακό Υλικό

Ημερολόγιο - Ορόσημα Έργου

Τεύχη Δημοπράτησης

Υποέργο 1: Υλοποίηση παρεμβάσεων στα σχολεία

Περιλαμβάνει την υλοποίηση παρεμβάσεων στα δύο κτίρια του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου και 3ου Δημοτικού και την Προμήθεια κι Εγκατάσταση του Μετρητικού Εξοπλισμού
Διάρκεια: Νοέμβριος 2016 -
Ανάδοχος: ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόνομου Συστήματος ΦΒ ισχύος 280 Wp ανά πάνελ με inverter και μπαταρίες στο 2ο Γυμνάσιο.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος έξυπνου δικτύου στο 2ο Γυμνάσιο που περιλαμβάνει SMART METER, Πίνακα Ισχύος, Σύστημα ελέγχου.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Ηλιακού θερμικούσυστήματος για ΖΝΧ στο 2ο Γυμνάσιο που περιλαμβάνει ΒΟΙΛΕΡ 500 lt + 4 Ηλιακοί συλλέκτες Χ.2.5 τ.μ.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος θέρμανσης με Λέβητα θέρμανσης χώρων 85c/70 ισχύος 1044kw στο 2ο Γυμνάσιο.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος αυτοματισμών και έλεγχου του κτιρίου στο 2ο Γυμνάσιο που περιλαμβάνει αισθητήρες, αυτοματισμούς ελέγχου, κεντρικού ελέγχου συστημάτων.

Προμήθεια, Εγκατάσταση Συστήματος φωτισμού με Λαμπτήρες LED 2x18W προς αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων φθορίου 2x36W στο 2ο Γυμνάσιο.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόνομου Συστήματος ΦΒ ισχύος 250 Wp ανά πάνελ με inverter και μπαταρίες στο 3ο Δημοτικό.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος έξυπνου δικτύου στο 3ο Δημοτικό που περιλαμβάνει SMART METER, Πίνακα Ισχύος, Σύστημα ελέγχου.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος θέρμανσης με Λέβητα θέρμανσης χώρων 85c/70 ισχύος 1044kw στο 3ο Δημοτικό.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος αυτοματισμών και έλεγχου του κτιρίου στο 3ο Δημοτικό που περιλαμβάνει αισθητήρες, αυτοματισμούς ελέγχου, κεντρικού ελέγχου συστημάτων.

Προμήθεια, Εγκατάσταση Συστήματος φωτισμού με Λαμπτήρες LED 2x18W προς αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων φθορίου 2x36W στο 3ο Δημοτικό.

Προμήθεια και Εγκατάσταση του Μετρητικού Εξοπλισμού.

Αυτόνομα συστήματα ΦΒ συνολικής ισχύος 205 kWp (280 Wp ανά πάνελ) με inverter και μπαταρίες στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό συνδυασμένο με σύστημα έξυπνου δικτύου που περιλαμβάνει SMART METER, Πίνακα Ισχύος, Σύστημα ελέγχου.

Ηλιακό θερμικό σύστημα για ΖΝΧ στο 2ο Γυμνάσιο που περιλαμβάνει BOILER 500 lt + 4 Ηλιακοί συλλέκτες Χ.2.5 τμ

Συστήματα θέρμανσης χώρων στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό με λέβητες βιομάζας ονομαστικής ισχύος 1100kw ο καθένας

Συστήματα αυτοματισμών και έλεγχου των κτηρίων του 2ου Γυμνάσιου και του 3ου Δημοτικού, που περιλαμβάνει αισθητήρες, αυτοματισμούς ελέγχου και κεντρικό έλεγχο.

Ανακατασκευή των φωτιστικών σωμάτων με αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου 2x36W με LED 2x18W στο 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Δημοτικό.

Υποέργο 2: Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης

Περιλαμβάνει την επιστημονική υποστήριξη του Δήμου στη κατασκευή, λειτουργία και μέτρηση/παρακολούθηση του τεχνικού έργου με εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης.
Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2016 – 30 Απριλίου 2017
Ανάδοχος: ENVIROMETRICS ΕΠΕ -ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ανάπτυξη & Υλοποίηση Μεθοδολογίας για την Εξειδικευμένη Υποστήριξη στην Παρακολούθηση της Πράξης
 • A. Διαχείριση Ενοποίησης
 • Β. Διαχείριση Εύρους Έργου
 • Γ. Διαχείριση Χρόνου Έργου
 • Δ. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Έργου
 • E. Διαχείριση Ποιότητας Έργου
  • Περιγραφή των τεχνικών διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας
  • Προσδιορισμός των διεργασιών / διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων ποιότητας
 • ΣΤ. Διαχείριση Κόστους Έργου
 • Ζ. Διαχείριση Επικοινωνίας Έργου
 • Η. Διαχείριση Κινδύνων Έργου
Έκθεση προόδου πρώτου τριμήνου
 • Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων (µε ποσοστά ολοκλήρωσης εργασιών) που αφορά στο εκτελούμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, και αποτύπωση της πορείας του έργου
 • Αναφορά για την εξέλιξη των διοικητικών καταστάσεων (π.χ. εγκρίσεις, παραλαβές, πιστοποιήσεις κλπ)
 • Στοιχεία κόστους / προϋπολογισμού / απολογισμού που αφορούν στο Έργο
 • Αναλυτικό επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραμμα του έργου
 • Τεκμηρίωση Αποκλίσεων – Εισηγήσεις λύσεων
 • Πρακτικά συναντήσεων τα οποία αφορούν το έργο για το διάστημα αναφοράς
 • Καταγραφή ανθρωποχρόνου που δαπάνησε η ομάδα έργου
 • o Ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων/ ζητημάτων σε τεχνικό, επιχειρησιακό, διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα αρμόδια όργανα και τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. προτεινόμενα θέματα για επίλυση σε στρατηγικό επίπεδο)
 • Αναλυτικός προγραμματισμός των εργασιών της επόμενης περιόδου αναφοράς
 • o Ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα - Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Ημερολόγιο προγραμματισμένων εργασιών του αναδόχου για το επόμενο διάστημα αναφοράς
 • Τροποποιήσεις / προσαρμογές του έργου που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εξέλιξή του
 • Αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου.
Εξειδικευμένη Υποστήριξη στην Σύνταξη των Προβλεπόμενων Διαχειριστικών Εντύπων / Εγγράφων
Παρακολούθηση και υποστήριξη των προβλεπόμενων διαδικασιών:
 • Διατήρηση και ενημέρωση Φακέλου Πράξης
 • Έγκαιρη ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των απαιτούμενων κάθε φορά εντύπων και αναφορών
 • Συλλογή απαιτούμενων εγγράφων/ επικυρωμένων αντιγράφων παραστατικών πληρωμής για την υποβολή δαπανών κλπ.
 • Σύνταξη των προβλεπόμενων υποβαλλόμενων εντύπων, όπως Τεχνικά Δελτία, Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και Υποέργων, δελτία δήλωσης δαπανών, αιτήματα τροποποίησης Πράξης, κλπ.
 • Ενδιάμεσες εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην επιτροπή του ΧΜ ΕΟΧ, για τις προβλεπόμενες πληρωμές
Έκθεση προόδου δεύτερου τριμήνου
 • Αποτύπωση της εικόνας σχετικά µε την πρόοδο και τα προβλήματα του έργου (παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου και κατασκευής και λειτουργίας του έργου).
 • Περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και παρατηρήσεις επ' αυτών
 • Προτάσεις για τυχόν διορθωτικές ενέργειες ή εργασίες
 • Συλλογή και επεξεργασία των εκθέσεων ελέγχου και αξιολόγησης, των σημειωμάτων και των έκτακτων εκθέσεων που συντάχθηκαν κατά το διάστημα που αφορά η έκθεση.
Τελική Έκθεση πεπραγμένων
 • Απολογισμός εργασιών έργου
 • Πίνακας Προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν
 • Μέτρηση ικανοποίησης στόχων έργου και επιμέρους δράσεών του
 • Ενημέρωση και καταγραφή της ικανοποίησης ή µη των στελεχών του Δήμου καθώς και της διάθεσης απέναντι στην παραγωγική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
 • o Έκθεση αποτίμησης του όλου έργου και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση - Ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε την απαιτούμενη ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της επίδρασης του έργου.
 • Καταγραφή και εκτίμηση των ενεργειακών μεγεθών πριν και μετά την υλοποίηση της πράξης
  • Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων πριν και μετά την υλοποίηση της πράξης.
  • Σχεδιασμός τρισδιάστατου μοντέλου των κτηρίων στο σχεδιαστικό πρόγραμμα 3D GCAD-4M και εξαγωγή των αποτελεσμάτων στο υπολογιστικό πρόγραμμα 4Μ ΚΕΝΑΚ από το οποίο θα προκύψει το XML αρχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού.
  • Εξειδικευμένες έρευνες και μετρήσεις, όπως μέτρηση φορτίου αιχμής, θερµογραφία, μέτρηση έντασης φωτισμού και καυσαερίων λεβήτων.
  • Μετρήσεις βαθμού απόδοσης και καταναλώσεων λεβήτων βιομάζας και Φ/Β κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας.
  • Έκθεση τεκμηρίωσης αποδοτικότητας της Πράξης µε βάση παρεμβάσεις και αναμενόμενες ωφέλειες.
  • Σύνταξη Τελικής Αναφοράς Προόδου η οποία θα περιλαμβάνει έκθεση καταγραφής των παραδοτέων του έργου.
  • Οργάνωση, τήρηση και παράδοση κατά τη λήξη της Πράξης «Φακέλου Τεχνικών Προδιαγραφών» χρησιμοποιούμενων υλικών κατά το έργο.
 • o Τελική έκθεση του έργου µε τις δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της πράξης, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας).
Υποέργο 3: Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, Διάδοση, Δικτύωση και Δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της Πράξης

Περιλαμβάνει την υλοποίηση σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για την σχεδιαζόμενη πράξη με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της Πράξης
Διάρκεια: 23 Ιανουαρίου 2017– 30 Απριλίου 2017
Ανάδοχος: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. (EVOLUTION PROJECTS PLUS)

Ανάπτυξη & Υλοποίηση Μεθοδολογίας για την Εξειδικευμένη Υποστήριξη στην Παρακολούθηση της Πράξης

Σχεδιασμός και Παραγωγή Αφίσας προβολής του θέματος.

Σχεδιασμός και Παραγωγή 3πτυχου έντυπου προβολής.

Σχεδιασμός και Δημοσίευση Καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο.

Παραγωγή και Αναμετάδοση Ραδιοφωνικών μηνυμάτων.

Mini web site με στοιχεία Multimedia κατάλληλο για προσθήκη σε υπάρχον site, με δεδομένα, πληροφορίες, οδηγίες κλπ υλικά προβολής του έργου.

Ενημερωτικό έντυπο τετρασέλιδο Α4 δημοσιοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε γραφή Braille.

Μετρήσεις

Παρουσίαση στατιστικών μεγεθών (σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους) για την παραγωγή ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας ανά ηλιακό σύστημα και ανά σημείο κατανάλωσης, την παραγωγή ψυκτικής ενέργειας από την παραγόμενη ανανεώσιμη θερμική ενέργεια ανά ψύκτη απορρόφησης, την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, καθώς επίσης και την μείωση παραγωγής CO2 η οποία επιτυγχάνεται, συγκρινόμενη με την υφιστάμενη συμβατική εγκατάσταση παραγωγής θερμικής ενέργειας (diesel) & ψυκτικής ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια).

stats_image
stats_image
stats_image
stats_image
stats_image
stats_image
stats_image
stats_image
stats_image
stats_image
stats_image
stats_image